Có thể do nguyên nhân sau gây ra ::

1. Card không dây của bạn không thể nhận ra chế độ này.
Vui lòng chỉ sử dụng chế độ "WPA-PSK Only" hoặc nâng cấp trình điều khiển (driver) card không dây của bạn phiên bản mới nhất.

2. Chế độ mã hóa của card không dây đã thay đổi
Nếu card không dây đã kết nối đến Router Vigor với một chế độ mã hóa trước đó và sau đó bật sang chế độ khác, ví dụ như từ WEP sang WPA-PSK, kết nối mới có thể thiết lập bị lỗi. Vấn đề đến từ wireless zero configuration (WZC) trong hệ thống Microsoft Windows. Nó có thể vẫn dùng những thiết lập trước đây để kết nối ngay cả bạn đã thay đổi nó. Vui lòng chọn một chế độ mã hóa cố định trong mỗi card không dây để tránh điều này.