WEP là viết tắt của Wired Equivalent Privacy. Cơ chế bảo mật được định nghĩa bên trong tiêu chuẩn 802.11 được thiết kế để tạo sự liên kết toàn vẹn của không dây tương đương với như có dây.