Giao thức LLDP (Link Layer Discovery Protocol) là một giao thức hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.1ab dùng để thu thập thông tin của các thiết bị lân cận kết nối tới thiết bị để quảng bá những thông tin về chúng cho những thiết bị khác trên hệ thống.

Bằng cách áp dụng giao thức này, người quản lý sẽ dễ dàng hơn trong việc kểm tra, phân tích đấu nối, từ đó phục vụ cho việc xử lý sự cố mạng.

Sau đây chúng tôi hướng dẫn cách cấu hình LLDP trên DrayTek VigorSwitch để quảng bá và thu thập thông tin của các thiết bị lân cận.

Thực hiện

A. Cấu hình LLDP

1. Kích hoạt tính năng LLDP

Vào System Maintenane  >> LLDP >> Properties, Check Enable >> nhấn Apply

2. Cấu hình port áp dụng LLDP  và thông tin sẽ quảng bá

Vào System Maintenane  >> LLDP >> LLPD Port Setting

  • Port: Chọn port quảng bá thông tin
  • State: Chọn TX&RX
  • Optional TLVs: chọn thông tin quản bá (chọn “Select All” để quảng bá tất cả)
  • VLAN: chọn VLAN quảng bá thông tin (nếu hệ thống không chi VLAN, chọn VLAN 1 mặc định)
  • Nhấn Apply

Lưu ý: Thực thiện cấu hình LLDP cho tất cả các switch trên hệ thống

B. Xem thông tin LLDP

1. Xem thông tin LLDP local sẽ quảng bá

Vào System Maintenane  >> LLDP >> LLDP Local devices

  • Tại Device Summary, xem thông tin chung của Switch

  • Tại Port Details, xem thông tin trạng thái port

 

2. Xem thông tin các Switch lân cận (Neighbor)

Sau khi đã cấu hình LLDP trên tất cả các Switch, ta có thể vào từn switch để xem thông tin quảng bá đã nhận được. từ đó suy ta mô hình đấu nối giữa các thiết bị

Vào System Maintenane  >> LLDP >> LLDP Remote devices

Dựa vào bảng trên, ta có thể thấy được:

  • Port 25 đang nối với port 25 swich xx:xx:xx:xx:F4:96
  • Port 16 đang nối với port 24 swich xx:xx:xx:xx:7C:05