Trong một số trường hợp, VigorSwitch POE không cấp phát nguồn điện cho một vào thiết bị. Ta có thể khắc phục bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Nâng cấp firmware thiết bị  (từ 2.6.7 trở lên)

2. Chỉnh cấp POE cho các port

Vào PoE >> Properties

  • Chọn Manual
  • Ports: chọn tất cả các port PoE
  • Enable: chọn Enable
  • Priority: chọn High
  • Nhấn Apply

Lưu ý: mặc dù chỉnh mặc định cấp phát nguồn POE cho các port, Tuy nhiên, Vigor switch chỉ cấp nguồn PoE cho các thiết bị có hổ trợ PoE. Nối các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường