(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

 1. Backup cấu hình
  Vào System Maintenance >> General, tab Configuration Manager

Tại Configuarion Backup

 • Backup Method: Chọn HTTP
 • Nhấn “Backup”

 1. Restore cấu hình
  Vào System Maintenance >> General, tab Configuration Manager

Tại Configuration Restore

 • Upgrade Method:Chọn HTTP
 • Select Configuration File: Nhấn “Choose a File” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
 • Nhấn “OK” để xác nhận backup cấu hình

 • Nhấn “OK” để reboot thiết bị, hoàn tất việc restore cấu hình