(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Lưu ý: Mặc định, thiết bị ở mode DHCP( tự động từ IP từ router cấp), vì vậy nếu nối vào hệ thống, thiết bị sẽ nhận một IP khác, không còn giữ IP mặc định. >> Để đổi lại IP cho Swith cần thực hiện

  1. Đăng nhập vào thiết bị
  • Đặt IP tĩnh trên card mạng máy tính 192.168.1.x/ 24
  • Đăng nhập VigorSwitch G1282 với IP mặc định: http://192.168.1.224, User/ pass mặc định admin/ admin
  1. Vào System Maintenance >> Access Management, tại Tab LAN Access
  • IP Mode: Chọn mode Static (Tắt chế độ tự nhận IP của switch)
  • IP Address: Điền IP cần đổi (ví dụ 192.168.1.10)
  • Subnet Mask / Gateway: Điền Subnet mask/ gateway tương ứng của hệ thống
  • DNS server 1/ DNS server 2: Điền DNS muốn đặt cho thiết bị (ví dụ 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
  • Nhấn “OK”