(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

  1. Đăng nhập Switch
  2. Vào Configuration  >>Port Settup, Tab General
  • Chọn các port cần chỉnh tốc độ (ví dụ 1- 6)
  • Nhấn Edit

  • Chọn Show Advance Mode

  • Port Speed: Chọn tốc độ (ví dụ càn chuyển tốc độ thành 100M)
  • Duplex: Chọn “Full Duplex
  • Nhấn “OK