(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Lưu ý: Cấu hình LACP nối nhiều line giữa 2 Switch để tăng băng thông nội bộ cần phải cấu hình trên cả 2 thiết bị.

Thực hiện cấu hình trên từng Switch như sau:

  • Vào Configuration >> General Setup, Tab  Link Aggregation, nhấn Add Link Aggregation

  • Chọn Show Advance Mode

  • Port: Các port trực thuộc nhóm (ví dụ port GE1, GE2)
  • Aggregation Type: Chọn LACP 
  • Port Enable: chọn ON
  • Nhấn OK

Kiểm tra thông tin trạng thái profile đã cấu hình