(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Có 2 cách

  1. Reset bằng nút “reset” cứng trên thiết bị
  • Dùng vật nhọn, nhấn giữ nút “Reset” trên thiết bị cho đến khi đèn “Sys” tắt >> thả ra, chờ thiết bị reboot
  1. Reset bằng giao diện web
  • Vào System Maintenance >> System Reboot, nhấn “Reboot”