Central Switch Management (SWM) là tính năng được tích hợp vào VigorRouter, cho phép cấu nhanh chóng các hệ thống mạng phức tạp, nhiều thiết bị, nhiều VLAN,  một cách nhanh chóng.

Với tính năng này, chúng ta có thể cấu hình Vigorswitch thông qua router, đồng thời sử dụng giao diện cấu hình thống nhất chung cho các model Vigorswitch khác nhau.

SWM cung cấp các tính năng như sau

  1. Status: giúp người dùng có thể xem thông tin cụ thể của hệ thống
  2. Provision: giúp người dùng cấu hình nhanh chóng các hệ thống phức tạp, nhiều Switch, nhiều lớp mạng, nhiều VLAN
  3. Log and Alert: cho phép người dùng cấu hình nhận cảnh báo của Switch với mức độ khác nhau qua SMS service hoặc Mail Service từ đó xử lý sự cố một cách kịp thời và hiệu quả. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Ngoài ra, tính năng lưu log qua USB giúp người dùng ghi lại và xem log khi cần thiết
  4. Maintenance: cung cấp các công cụ bảo trì hệ thống, thiết bị như config Backup, Config Restore, Remote reboot, Factory reset

Trong đó tính năng Status giúp người dùng có thể xem thông tin cụ thể của hệ thống như các thông tin chung switch con, sơ đồ đấu nối, và thông tin chi tiết của từng Switch

Để có thể xem được thông tin Status, ta cần thêm các switch con vào hệ thống. Hiện tại SWM cho phép hệ thống quản lý 2 cấp switch con. Hướng dẫn thêm Switch vào hệ thống  quản lý Central Switch Management (SWM): https://www.anphat.vn/vigorswm-quan-ly-switch-central-switch-management/drayos-swm-cau-hinh-quan-ly-vigorswitch-voi-switch-management-swm  

Các tính năng chính trong menu Status

Vào Menu Central Management >> Switch >> Status

A. Switch Status: thể hiện các thông tin của các Vigor switch đã được thêm vào hệ thống như: Group, Switch Name, IP Address, Model, System Uptime, port in Use, Client, Firmware version…

B. Switch Hierarchy (sơ đồ phân cấp Switch): thể hiện sơ đồ đấu nối, phân cấp Switch. Và trạng thái các Port trong hệ thống. (Hiện tại SWM chỉ quản lý tối đa 2 lớp phân cấp)

(Nguồn: DrayTek.co.uk)

C. Detail Info: thể hiện thông tin chi tiết của từ Switch. Có 2 tính năng chính

a.  Tính năng Search (tìm kiếm): cho tìm kiếm thiết bị trong hệ thống bằng IP/ Mac Address hoặc Description. Từ đó dễ dàng xác định mô hình đấu nối, xử lý lỗi khi có sự cố. (Ví dụ: tìm kiếm thiết bị có IP 10.10.10.51, kiểm tra xem thiết bị này đang nối với Switch nào? Port bao nhiêu? >> từ đó xem được trạng thái cấu hình hình port kết nối với thiết bị

 

B. Xem cấu hình chi tiết các port của switch (gồm Port, IP. MAC thiết bị kết nối, Description,mode, Vlan,…)>> Tắt/ mở/ lập lịch hoạt động từng port