Khi cấu hình VPN trên DrayTek nhưng kết nối không thành công, ta có thể dựa vào Syslog thu được mà phán đoán và xử lý một số lỗi dựa vào thông báo trên log:

  • Syslog có thể xem  trong Diagnostic >> Syslog Explorer. Kích hoat “Enable Web syslog” >> chọn Syslog TypeVPN

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

  1. Chỉ có Vigor-xxx ==>  không có Vigor-xxx <==

Điều này có nghĩa là router đầu xa không nhận yêu cầu VPN.

  • Cần kiểu tra đường truyền internet kết nối giữa 2 bên bằng cách ping/tracert qua lại IP WAN giữa 2 đầu
  • Kiểm tra  Router đã kích hoạt tính năng VPN server trong Remote Access >> Remote Access Control Setup

a screenshot of DrayOS Remote Access Control Setup

 

 

  1. Incoming Call Failed : No Such Entry for xxx

VPN PPTP Client đang cố gắn kết nối với user xxx, nhưng router không tồn tại Profile VPN với user này

a screenshot of DrayOS PPTP VPN profile

  1. CHAP Login Failed ()

VPN PPTP Client đang kết nối với password không đúng. Ngoài ra cũng có thể Router có nhiều Profile VPN nhưng trùng User. Nếu có, hãy xóa hết các profile còn lại, chỉ để lại một Profile VPN mong muốn

a screenshot of DrayOS PPTP VPN profile

  1. Chỉ có ISAKMP_NEXT_KE không có ISAKMP_NEXT_ID

IPsec VPN client đang kết nối với Preshare key không trùng khớp.

  • Trường hợp Profile VPN có specified Remote VPN IP hoặc Peer ID, Pre-shared keypre-shared key đặc biệt của Profile VPN.
  • Nếu không  có specified Remote VPN IP hoặc Peer ID, Pre-Shared Key chính là Pre-Shared Key được đặt trong VPN and Remote Access >> IPsec General Setup.

a screenshot of DrayOS IPsec VPN profile

  1. Client subnet xxxxxxxx/ffffff00 match failed

Local IP và Mask mà client gửi đến không trùng khớp với Remote IP và Mask được khai báo trong mục TCP/IP Network Settings của Profile VPN.

 

a screenshot of DrayOS LAN-to-LAN VPN profile