A. Backup cấu hình

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải

 • Nhấn nút “Save

 • nhấn “OK” để lưu cấu hình

3. Backup cấu hình

Vào Management >> Configuration >> Upgrade

 • Action: Chọn Backup
 • Method: Chọn HTTP
 • Configuration: chọn “Startup Configuration”
 • Nhấn Apply

 

B. Restore cấu hình

Vào Management >> Configuration >> Upgrade

 • Action: Chọn Upgrade
 • Method: Chọn HTTP
 • Configuration: chọn “Startup Configuration”
 • Filename: nhấn “Choose File”, và chọn file cấu hình đã backup trước đó
 • Nhấn Apply

 

 • Nhận được thông báo thiết bị vẫn hoạt động với cấu hình đang chạy “Running-Config”. Cần phải reboot để việc Restore có tác dụng, tại góc trên- bên phải web quản lý, nhấn “Reboot”

 • Nhấn OK để reboot thiết bị