1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình port Isolate

Lưu ý:

  • Có 2 trạng thái là “Protected” và “Unprotected”. Mặc định tất cả các port ở trạng thái Unprotected.
  • Khí cấu hình, Các port được cấu hình “Protected” sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập được các port “Unprotected

Vào Security >> Protected Port, check chọn các port cần Isolate lẫn nhau, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ chọn các port GE1/2/3/4) >> nhấn Edit

 

  • State: Chọn Protected
  • Nhấn Apply

 

 

Như vậy, các port GE1/2/3/4 sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập các port khác.

 

3. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

  • Nhấn nút “Save

  • Nhấn “OK” để lưu cấu hình