Trường hợp:

 1. Trong trường hợp SW2 và SW3 chưa kết nối với nhau, PC có thể kết nối Internet, hệ thống hoạt động bình thường,
 2. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hệ thông luôn duy trì hoạt động khi có một kết nối bị mất, SW2 và SW3 được kết nối với nhau tạo thành một vòng lặp

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng tính cấu hình Ring với giao thức RSTP trên VigorSwitch.

Thực hiện

A. Trên SW1 (Root Switch)

Bước 1: Đổi IP các Switch

 1.  Nối trực tiếp port LAN trên máy tính vào port LAN trên Switch
 2.  Đặt IP tĩnh cho card mạng LAN của máy tính.
 • Lưu ý: bạn đặt 1 IP bất kỳ thuộc lớp mạng 192.168.0.100/24 nhưng phải khác IP 192.168.0.1/24 (IP mặc định của switch WI-PCMS310GF).

 1.  Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.0.1 /, với username và password mặc định là admin/admin.

 1. Đổi IP thiết bị

Vào Network >> IP Address, tại IPv4 Address

 • Chọn Static
 • IP Address: Điền IP tĩnh muốn đặt cho thiết bị
 • Subnet Mask: Điền Subnet Mask lớp mạng hệ thống
 • Default Gateway: Điền IP Gateway lớp mạng (IP Router chính kết nối internet)
 • Nhấn Apply

 • Đặt lại IP tĩnh thuộc lớp 192.168.1.x/24
 1.  Đăng nhập vào thiết bị bằng IP vừa đổi

Bước 2. Cấu hình RSTP

 1. Cấu hình RSTP

Vào Spanning tree >> Property

 • State: check Enable
 • Operation mode: chọn RSTP
 • Prority: điền độ ưu tiên của Switch, số càng nhỏ, độ ưu tiên càng cao. Lưu ý, số này là bội số của 4096 (ví dụ, để SW1 làm Root Switch, chỉnh độ ưu tiên nhỏ nhất trong các switch, ví dụ 4096)
 • Nhấn Apply

 1. Cấu hình Filter BPDU Filter, Edge port-enable

Để tránh việc truyền/nhận BPDU trên các port kết nối đến thiết bị người dùng

Vào Spanning Tree, Port setting, chọn tất cả các port sẽ dùng kết nối với thiết bị client khác như PC/ laptop/ server, AP, switch con, …>> nhấn Edit

 • Edge Port: check Enable
 • BPDU Filter: check Enable
 • Nhấn Apply

 

Bước 3. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

 • Nhấn nút “Save

 • Nhấn “OK” để lưu cấu hình

 

B. Trên SW2

Thực hiện tương tự SW1 với

 • IP: 192.168.1.252/24
 • Priority nhỏ hơn SW1 (ví dụ 8192)

C. Trên SW3

Thực hiện tương tự SW1 với

 • IP: 192.168.1.253/24
 • Priority nhỏ nhất (ví dụ 32768)

D. Nối Thiết bị vào hệ thống

Như vậy các Switch sẽ có trạng thái nhau sau:

Vào Spanning Tree>> Port setting, xem trạng thái port

SW1

SW2

SW3

Trong điều kiện bình thường, hệ thống sẽ hoạt động với mô hình như sau, Port bị Block là port của Switch có độ ưu tiên thấp nhất và không phải là port nối với Root Switch. Do vậy, bạn có thể thay đổi vị trí port Block bằng cách thay đổi độ ưu tiên của các swich 2 và 3