Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi Password quản lí thiết bị

  • Vào Management >> User Account, chọn User mặc định “admin”>> nhấn Edit

 

  • Tại Password và Confirm Password, điền Password muốn thay đổi cho thiết bị

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

  • Nhấn nút “Save

  • Nhấn “OK” để lưu cấu hình