Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi tốc độ port

  • Vào Port >> Port Settings, check chọn các port cần thay đổi, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ các port GE1/2/3/4) >> nhấn Edit

  • State: Chọn Enable
  • Speed: chọn tốc độ muốn đổi (ví dụ 100M)
  • Duplex: Chọn Auto
  • Flow Control: Chọn Disable
  • Nhấn Apply

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

  • Nhấn nút “Save

  • Nhấn “OK” để lưu cấu hình