Có 2 cách

  • Cách 1. Reset cứng bằng cách nhấn nút reset trên thiết bị và giữ 10s
  • Cách 2. Reset bằng giao diện WEB, thực hiện như sau

Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Reset Default thiết bị

  • Vào Management >> Configuration >> Save configuration, chọn “Restore Factory Default”

  • Nhận được thông báo phải reboot thiết bị, nhấn OK để tiếp tục

  • Nhấn “OK” để hoàn tất việc reset default thiết bị

Bước 3: Đặt IP tĩnh trên card mạng máy tính thuộc lớp 192.168.0.x/24

Bước 4: Đăng nhập lại thiết bị với IP mặc định 192.168.0.1, username/ password mặc định “admin”/ “admin”