Để tránh tình trạng một ai đó vô tình nối thiết bị cấp DHCP vào hệ thống, dẫn đến tình trạng cập ngược DHCP, làm hệ thống hoạt động không ổn định, bạn có thể sử dụng tính năng DHCP snooping để quy định port nào nối với DHCP server và  được phép cấp phát DHCP cho toàn hệ thống (trusted port)

ta có mô hình mạng như sau:

Thực hiện: 

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình DHCP Snooping

Vào Fault/ Safety >> Attack Prevention, tại tab DHCP Snooping

  • State: chọn Enable
  • Chọn ON để bật tính năng
  • Nhấn Apply
  • Tại Select a port to configure chọn port kết nối router chính hoặc DHCP server
  • Trust state chọn Trust
  • Nhấn Apply

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save