Nhằm tăng băng thông truyền tải giữa các máy tính trong hệ thống mạng nội bộ, bạn có thể sử dụng tính năng Link Aggregation (LACP) giúp kết nối nhiều dây giữa các switch. Tính năng này giúp gộp băng thông 2 hoặc nhiều port giữa các switch,

A. Trên Switch A

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình LACP

Vào Port Management>> Port Aggregation

  • Load balancing: chọn ipmac
  • Nhấn Apply
  • Aggregation ID: điền số thứ tự nhóm từ 1-8 (ví dụ 1)
  • Tại Select port to Configure chọn port cần nhóm (ví dụ port 1/2)
  • Aggregation Type: chọn Dymanic
  • Nhấn Apply

 Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save

B. Trên Switch B

  • Thực hiện tương tự switch A

C. Đấu nối

  • Kết nối thiết bị như sơ đồ