Tình trạng này xuất hiện khi bạn đang cho phép truy cập router từ internet (ngoài WAN), và vẫn giữ nguyên port 80

Cách giải quyết có 2 cách như sau:

1. Tắt cho phép truy cập từ WAN

Vào Advanced Settings >> Security >> Remote Web

  • Enable: chọn OFF
  • Nhấn Save & Apply

2. Cho phép remote đổi port truy cập từ WAN

Vào Advanced Settings >> Security >> Remote Web

  • Enable: chọn ON
  • Listen Port: đổi port remote từ WAN (ví dụ 8080)
  • Nhấn Save & Apply