Cấu hình kết hợp VigorAP800 với VLAN802.1q

Bài này sẽ giới thiệu về tính năng đặc biệt trên VigorAP800, đó là khả năng kết hợp với thiết bị hổ trợ VLAN802.1q như Vigor 2920, Vigor3200, Vigor300B,… để phát 4 WIFI riêng biệt với 4 lớp mạng khác nhau

Ví dụ:

Ta đã có Vigor3200 cấp 4 lớp mạng cho 4 VLAN khác nhau ứng với 4 phòng ban.

 • Nhân Viên, thuộc VLAN10, được cấp lớp mạng 192.168.1.x
 • Máy Server và nhân viên IT, thuộc VLAN20, được cấp lớp mạng 192.168.2.x
 • Khách, thuộc VLAN30, được cấp lớp mạng 192.168.3.x
 • Kế Toán, thuộc VLAN40, được cấp lớp mạng 192.168.4.x

Bây giờ ta sẽ kết hợp hợp Vigor3200 với VigorAP800, để phát 4 SSID dành cho 4 đối tượng nêu trên , tương ứng với 4 VLAN đã có

Để  cấu hình là cần 1 đường Trunk tất cả các VLAN802.1q để nối vào VigorAP800. Cấu hình gồm 2 phần:

Phần 1: Cấu hình trên Vigor3200 (có thể là Vigor2920, Vigor300B, …)

Bước 1: Cấu hình chia 4 VLAN trên 3200

Do Vigor3200 chỉ có 1 Port LAN, dùng chia VLAN802.1q, nên ta phải nối dây mạng vào port DMZ để cấu hình

 • Vào LAN VLAN,
 • Check  Enable: để kích hoạt tính năng chia VLAN
 • Tại VLAN0:
  • Check Enable để tạo VLAN0
  • VID: điền VLAN ID muốn cấu hình( Ví dụ: VID= 10)
  • Check vào LAN port
  • Subnet: chọn LAN1( máy tính thuộc VLAN0 sẽ do LAN1 cấp IP)
 • Tương tự cho 3 VLAN còn lại:
  • VLAN1 có VID= 20, thuộc LAN2
  • VLAN2 có VID= 30, thuộc LAN3
  • VLAN3 có VID= 40, thuộc LAN4
 • Click OK, để hoàn tất việc chia VLAN

Bước 2: Cấu hình cấp 4 lớp mạng tương ứng với 4 VLAN trên Vigor3200

 • Vào LAN General Setup, Mặc định LAN 1 đã được cấu hình, ta chỉ cần cấu hình thêm các LAN2, LAN3, LAN4
 • Ở đây ta sẽ cấu hình:
  • LAN1: cấp lớp mạng 192.168.1.1/24
  • LAN2: cấp lớp mạng 192.168.2.1/24
  • LAN3: cấp lớp mạng 192.168.3.1/24
  • LAN4: cấp lớp mạng 192.168.4.1/24

Lưu ý: ta cũng có thể thay đổi để cấp lớp mạng tùy ý, bằng cách nhấn vào mục Details Page của từng LAN

Phần 2: Cầu hình trên VigorAP800

 • Nối dây mạng từ máy tính vào LAN A của VigorAP800; Đặt IP tỉnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100
 • Đăng nhập vào VigorAP800 với IP 192.168.1.2, user/pass mặc định admin/admin

Bước 1: Cấu hình mode AP trên VigorAP800

 • Vào Operation mode. Chọn mode AP, click OK

Bước 2: Cấu hình IP trên VigorAP800

 • Vào LAN General Setup, tại LAN A
 • Bỏ check Enable Client: tắt tính năng nhận IP
 • IP Address: điền IP muốn cấu hình để đăng nhập vào AP800( ví dụ: 192.168.1.254)
 • Default gateway: điền IP router phía trước( 192.168.1.1)

Bước 3: cấu hình Phát 4 SSID 4 lớp mạng trên AP800

 • Đăng nhập vào VigorAP800 với IP vừa cấu hình
 • Vào Wireless LAN General Setup
 • Check Enable Wireless LAN
 • Bỏ check  Enbale 2 Subnet( Simulate Aps)
 • Tạo 4 SSID phát 4 lớp mạng, tại index1
  • SSID: điền tên sóng WIFI muốn phát( ví dụ VLAN10)
  • VLAN ID: điền VID của lớp mạng muốn phát( ví dụ VLAN10 có VID là 10, cấu hình trên 2920,…)
 • Tương tự cho 3 SSID còn lại
  • VLAN20 có VID là 20
  • VLAN30 có VID là 30
  • VLAN40 có VID là 40
 • Click OK

Bước 4: Cấu hình mật khẩu cho 4 SSID vừa tạo

 • Vào Wireless LAN Security, tại SSID1
 • Mode: chọn chế độ mã hóa Mix(WPA +WPA2)/PSK
 • Pass Phrase: Điền password mong muốn cho SSID1, ít nhất 8 kí tự( ví dụ: 12345678)
 • Click OK

Tương tự cho cấu hình Password của 3 SSID còn lại

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089

Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641