1. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >> Advanced Setting, Auto Channel Filtered Out List chọn 12,13 (loại channel 12, 13 ra khỏi danh sách chọn do 2 channel này có một số thiết bị không nhận diện được, dẫn đến không thấy được sóng Wi-Fi)>> nhấn OK

  1. Vào Diagnostic >> Interference Monitor, chọn tab All Channel,

- Band chọn tầng số muốn quét (2.4G hoặc 5G)

- Nhấn Refress

- Chờ vài giây để Quét sóng

 

  • Chúng ta sẽ thấy danh sách từng Channel với Channel Utilization, Channel Energy, APs.

Chúng ta sẽ chọn Channel tối ưu theo quy tắc như sau

  • Chọn channel có thông số nhỏ nhất theo độ ưu tiên như sau: Channel Utilization>> Channel Energy>> Aps
  • Nếu tất cả 3 thông số đều như giống nhau thì xét tiếp các channel lân cận. Và chọn channel có channel lân cận có 3 thông số trên nhỏ nhất

Trong trường hợp trên , ta chọn chanel 3 do có thông số thấp nhất

  1. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >>General Setup, Channel chọn channel đã được đề xuất ở bước 2, nhấn OK

  1. Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz