Khi bạn thuê một line 50Mbps thì nó là tổng băng thông trong nước + quốc tế. Nếu vô tình có ai đó sử dụng nhiều quá (trong nước) thì khi cần đi hướng quốc tế bạn sẽ bị chậm (dù rằng bình thường quốc tế có thể chạy lên đến 40Mbps).

Clip bên dưới là hướng dẫn QoS cho hướng quốc tế và kết quả test lab

- Đường truyền 50Mbps (chạy quốc tế max 40-45Mbps)

- Class 1 là 20% cho Việt Nam

- Class 2,3, Other là 80% còn lại dành cho quốc tế trong đó

 • Class 2 là US/ Singgapore/ Hong Kong/ Thai LAN/ Cambodia với 70 %
 • Class 3 là các nước EU với 9%
 • Other là các quốc gia còn lại 1%

Thực hiện

1. Quy định băng thông từng Class Qos

Vào Bandwidth Management >> Quality of Service

Giả sử: Ta quy định WAN1 (50Mbps) các Class được sử dụng theo tỷ lệ như sau:

 • Check Enable WAN cần sử dụng (ví dụ WAN1)
 • Direction: chọn BOTH
 • Inbound. Oubound bandwidth: điền băng thông đường truyền
 • Class 1: sử dụng  20%
 • Class 2: sử dụng 70%
 • Class 3: sử dụng 9 %
 • Other (các dịch vụ còn lại ): 1%
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho các WAN khác nếu có nhiều đường truyền

Tỷ lệ phần trăm các class có thể tăng/ giảm theo như cầu .

2. Tạo Đối tượng quốc gia

Tạo các đối tượng Quốc gia như sau:

 • Việt Nam
 • Các nước US, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Cambodia
 • Các nước EU

Tạo đối tượng Việt Nam

Vào Objects Setting >> Country Object, chọn index 1

 • Name: Đặt tên (Ví dụ VN)
 • Available Country: kéo thanh trượt xuống và chọn country VietNam
 • Nhấn vào biểu tượng “>>”, chuyển country “VietNam” qua bảng Selected Country (có thể chọn tối đa 16 country)
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho 2 đối tượng còn lại.

3. Tạo rule Quy định định

Cần tạo các rule sau

Rule 1: rule VN dành cho các dịch vụ trong nước sử dụng class 1

Rule 2: Rule QT dành cho Object các nước US, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Cambodia sử dụng Class 2

Rule 3: Rule EU dành cho các nước EU sử dụng class 3

Rule 4: Rule Other dành cho các nước khác thuộc class Other

Thực hiện

Rule 1: rule VN dành cho các dịch vụ trong nước sử dụng class 1

Vào Firewall >> filter Setup>> Default Data Filter, nhấn Index 2 tạo rule

 • Check Enable
 • Comment: đặt tên rule
 • Destination IP/ Country: nhấn Edit
  • Address Type: chọn Country Object
  • Country Object: chọn Object Vietnam
  • Nhấn OK
 • Filter: chọn Pass Immediately
 • Quality of Service: chọn Class 1
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho các rule 2,3,4

Rule 2: Rule QT dành cho Object các nước US, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Cambodia thuộc Class 2

Rule 3: Rule EU dành cho các nước EU thuộc class 3

Rule 4: Rule Other dành cho các nước khác thuộc class Other (Destination IP/ Country chọn Any)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi tạo xong, ta có danh sách các rule như sau: