Nhằm tối ưu hiệu năng sử dụng mạng và sự linh động trong chính sách quản lý, DrayTek áp dụng tính năng APP QoS các router. Với APP QoS, người dùng dễ dàng bạn chế băng thông cũng như ưu tiên băng thông cho các ứng dụng cụ thể. Vi dụ, chúng ta sẽ cài đạt QoS và APP QoS sao cho một số APP nhất định chỉ được sử dụng 5% băng thông tổng.

(Áp dụng cho các model DrayTek  2133n / 2925 / 2926 / 2927/ 2952/ 2962/  3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Lưu Ý: Các APP QoS chỉ có hiệu quả với APP đúng Version được nêu ra hoặc thấp hơn.

1.  Cấu hình QoS

Vào Bandwidth Management >> Quality of Service,

Giả sử: Ta quy định WAN2 (60Mbps) các Class được sử dụng theo tỷ lệ như sau: (Inbound/ Out bound Bandwidth là băng thông đường truyền thuê của nhà mạng giảm đi 3Mbps)

 • Class 1: sử dụng  50%
 • Class 2: sử dụng 25%
 • Class 3 sử dụng 5 %
 • Other (các dịch vụ còn lại ) 20%

Tại WAN cần cấu hình (ví dụ WAN2) khai báo như sau:

 • Check Enable
 • Direction: chọn BOTH
 • Inbound/ Out bound Bandwidth điền  băng thông đường truyền thuê của nhà mạng.
 • Class 1 điền 50%
 • Class 2 điền 25%
 • Class 3 điền 5%
 • Class 4 sẽ tự động tính số % còn lại
 • Nhấn OK

2. Cấu hình APP QoS

a. Cấu hình ưu tiên băng thông các APP theo nhu cầu

Vào Bandwidth Management >> APP QoS

 • Check Enable
 • Chọn tab "Traceable"
 • Check Enable từng APP/ Protocol cần cấu hình và chọn Class riêng theo mong muốn. (xem hình)
 • Nhấn OK.

b. Cấu hình các APP muốn hạn chế băng thông

Vào Bandwidth Management >> APP QoS

 • Check Enable
 • Chọn tab "Untraceable" để chọn các ứng dụng không được ưu tiên
 • Chọn QoS Class 3 với độ ưu tiên thấp theo quy định ở bước 1
 • Chọn các APP muốn giới hạn băng thông (ví dụ AIM login, AliWW, Ares)
 • Nhấn OK.

 

3. Kiểm tra

Hiện tại các APP được chọn sẽ hoạt động theo băng thông quy định. Tuy nhiên, nếu hệ thống không có sự tranh giành băng thông thì những APP này vẫn có thể sử dụng băng thông nhiều hơn quy định. người quản trị có thể vào Bandwidth Management >> Quality of Service, tại WAN đang sử dụng chọn Status để kiểm tra

 

4. Phân biệt "Traceable" và "Untraceable"

Trong APP OoS có 2 Tab "Traceable" and "Untraceable."

 • Tab Traceable là các APP/ Protocol router có thể theo dõi trên mỗi session, và người quản trị có thể thiết lập QoS class cho từng APP/ Protocol.
 • Tab Untraceable là các APP/ Protocol router không thể xác mọi gói tin trong suốt quá trình kết nối. Các ứng dụng này sẽ được áp dụng QoS Class.