Giả sử có các nhu cầu như sau:

 • TH1: Tất cả chạy IP Based, Speed test chạy Session based
 • TH2: Tất cả chạy IP Based, một nhóm thiết bị sử dụng session based
 • TH3: Tất cả chạy Session Based, một số dịch vụ đặc biệt như Web HTTPS, FTP 21, SSH 22,.. chạy IP Based

Thực Hiện

TH1: Tất cả chạy IP Base, Speed test chạy Session based

 1. Quy định tất cả dịch vụ chạy IP Based

Vào WAN >> General Setup

Tại Load balance Mode >> chọn IP based >> nhấn OK

 1. Quy định Test Speedtest sử dụng Session Based

Trong hướng dẫn bên dưới chúng tôi kiểm tra với máy tính cài APP Speedtest. Trong đó, app Speedtest PC sử dụng port 8080 để kết nối.

Vào Routing >> Load- Balancing/ Route Policy, chọn index

 • Check Enable
 • Comment: Đặt tên Rule
 • Destination Port: chọn Destination Port range
  • Start – End: Điền port sử dụng 8080
 • Interface      
  • Chọn WAN, chọn WAN sử dụng (ví dụ WAN 1) )>> nhấn Add để thêm nhiều WAN (ví dụ WAN2)
 • Interface Mode Gateway: chọn Session -Based Load Balance
 • Nhấn OK

TH2: Tất cả chạy IP Based, một nhóm thiết bị sử dụng session based

 1. Quy định tất cả dịch vụ chạy IP Based

Vào WAN >> General Setup

Tại Load balance Mode >> chọn IP based >> nhấn OK

 1. Quy định một nhóm thiết bị sử dụng session based

2.1 Tạo các đối tượng đặc biệt cần quy định

Vào Objects Setting >> IP Object, chọn Index 1

 • Name    :Đặt tên Đối tượng
 • Interface    :Chọn Any
 • Address Type     :Chọn loại đối tượng
  • Single Address    :Một IP
  • Range Address    :Một dãy IP, cần xác định Start IP Addess và End IP Address
  • Subnet Addess    :Một lớp mạng, cần xác định Start IP Address và Subnet Mask
  • Mac Addess    :MAC thiết bị
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho các đối tượng còn lại

2.2 Nhóm các đối tượng đã tạo vào Group

Vào Objects Setting >> IP Group

 • Name    :Đặt tên group
 • Interface    :Chọn Any
 • Chuyển các IP Object từ bảng “Available IP Objects” sang “Selected IP Objects”
 • Nhấn OK

 

2.3 Tạo Rule quy định các đối tượng chạy Session Based

Vào Routing >> Load- Balancing/ Route Policy, chọn index

 • Check Enable
 • Comment: Đặt tên Rule
 • Source: chọn IP Group >> chọn Group vừa tạo
 • Interface      
  • Chọn WAN, chọn WAN sử dụng (ví dụ WAN 1) )>> nhấn Add để thêm nhiều WAN (ví dụ WAN2)
 • Interface Mode Gateway: chọn Session-Based Load Balance
 • Nhấn OK

TH3: Tất cả chạy Session Based, một số dịch vụ đặc biệt như Web HTTPS, FTP 21, SSH 22,.. chạy IP Based

 1. Quy định tất cả dịch vụ chạy Session Based

Vào WAN >> General Setup

Tại Load balance Mode >> chọn Session based >> nhấn OK

 1. Quy định một số dịch vụ đặc biệt như Web HTTPS 443, FTP 21, SSH 22,.. chạy IP Based

Để quy định một số dịch vụ đặc biệt như web HTTPS port 443, FTP 21, SSH 22,… chay IP based, cần tạo riêng từng rule cho các dịch vụ này,

Dưới đây là hướng dẫn tạo rule cho WEB HTTPs 443 chạy mode IP-Based

Vào Routing >> Load- Balancing/ Route Policy, chọn index

 • Check Enable
 • Comment: Đặt tên Rule
 • Destination Port: chọn Destination Port range
  • Start – End: Điền port sử dụng (ví dụ HTTPS 443)
 • Interface      
  • Chọn WAN, chọn WAN sử dụng (ví dụ WAN 1) )>> nhấn Add để thêm nhiều WAN (ví dụ WAN2)
 • Interface Mode Gateway: chọn IP -Based Load Balance
 • Nhấn OK

Thực hiện tương thực cho các dịch vụ còn lại