Trường hợp truy cập web portal DrayTek bị cảnh báo lỗi, không bảo mật. ta có thể đăng kí sử dụng Let’s Encrypt với tên miền DrayDDNS để sử dụng

  1. Đăng kí Let’s Encrypt: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-ap-dung-chung-chi-let-s-encrypt-tren-router-draytek
  2. Vào Vào Hotsport web Portal, chọn Profile , tại bước 1. Captive Portal URL chọn https và thay tên miền mặc định bằng tên miền DrayDDNS vừa tạo (ví dụ Portaltest.drayddns.net) >> nhấn save and Next đến khi hoàn tất.