Chuẩn bị: 

 • Nối dây Quang vào thiết bị
 • Máy tính nối vào cổng LAN, đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100, truy cập http://192.168.1.1 với username: admin; password: 1234
 1. Cấu hình đồng bộ PON

Cấu hình đồng bộ PON theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/gpon/aptek-gp-c01z-cau-hinh-voi-mang-gpon-vnpt 

 1. Cấu hình kết nối WAN Static IP

 Vào Network >> WAN >> WAN Connection, tạo WAN Static IP như sau:

 • New Connection Name: Đặt tên kết nối WAN (ví dụ L3VPN)
 • Check Enable VLAN
 • VLAN ID: Điền VLAN internet (ví dụ VLAN internet = 10)
 • Link Type: Chọn IP
 • IP Type: Chọn Static
 • Bỏ check Enable NAT
 • IP Address/ Subnet Mask/ Gateway/ DNS: Điền thông tin IP đấu nối nhà mạng cung cấp (hỏi nhà cung cấp)
 • Nhấn Create

 

Vào Status >> Network Interface >>WAN Connection, kiểm tra trạng thái kết nối. Nếu thiết bị nhận được IP WAN và Status báo Connected là đã kết nối thành công

 1. Cấu hình đổi IP LAN

Vào Network >> LAN >> DHCP Server

 • LAN IP/ Subnet Mask: Điền IP/ subnet mask lớp mạng cần cấp (ví dụ 10.10.10.1/24)
 • Check Enable DHCP Server
 • DHCP Start IP Address/ DHCP End IP Address: Điền IP đầu và IP cuối dãy IP cấp cho mạng LAN
 • DNS Server IP Address: Điền DNS cấp cho hệ thống (ví dụ 1.1.1.1)
 • Default Gateway: Điền IP thiết bị
 • Nhấn Submit

 

 • Đặt lại chế độ nhận DHCP cho card mạng và truy cập thiết bị bằng IP vừa đổi