Về bản chất GP-C01Z là một converter, có nghĩa là nếu đường truyền GPON nhà mạng có vlan (10,11,35) thì nó sẽ chuyển các vlan này xuống router/modem phía dưới. Khi đó muốn cấu hình PPPoE thành công thì bạn phải thêm vlan vào khi cấu hình PPPoE. Nhưng một số Router/Modem lại không hỗ trợ vlan cho PPPoE thì làm sao cấu hình :)

Hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn gỡ bỏ vlan của đường truyền GPON khi đi ngang C01Z để Router/Modem bên dưới không cần vlan vẫn có thể PPPoE thành công

Bước 1: Cấu hình bridge vlan

- Đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100, truy cập http://192.168.1.1 với username: admin; password: 1234

- Vào Network Port Configuration > Vlan

- Chọn Manual Mode

- Default Vlan: điền vlan cần gở bỏ vào (ví dụ: 10, 11 hay 35. Cái này phải xem trong cấu hình con modem nhà mạng hoặc hỏi ISP)

+ Viettel 35

+ VNPT các tỉnh: 11 

Bước 2: Kiểm tra và bổ sung nếu chưa thấy tự động tạo vlan bridge

- Vào Application > MultiCast > VLAN Configuration: Nếu chưa thấy dòng "1" thì thực hiện add thêm vlan cần bridge vào WAN VLAN / LAN VLAN > Nhấn Add

 

C01zvlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Reboot lại thiết bị

Vào Administration > System Management: Nhấn Reboot