Ta có mô hình như sau:

1. Cấp nguồn cho thiết bị

2. Nối máy tính vào port LAN trên VigorRouter

3. Đăng nhập vào thiết bị với ip mặc định http://192.168.1.1 username/ password mặc đinh admin/admin

4. Cấu hình Wireless

Vào Wireless LAN (2.4GHZ), cấu hình tên SSID

 • Vào General Setup
  • Check enable Wireless LAN
  • Channel: chọn Auto để thiết bị tự chọn channel hoặc chọn channel cố định
  • Tại Index1: đặt tên sóng Wi-Fi (ví dụ An Phat)
  • Tại Index2/3/4:  check kích hoạt enable và điền tên sóng Wi-Fi muốn phát (nếu muốn)
  • Nhấn OK

 • Vào Security, cấu hình mật khẩu Wi-Fi
 • Tại SSID1
  • Mode: chọn Mixed(WPA +WPA2)/PSK
  • Pre-Shared Key (PSK): điền mật khẩu Wi-Fi, ít nhất 8 kí tự
  • Nhấn OK

 • Thực hiện tương tự cho SSID 2/3/4

Vào Wireless LAN (5GHZ), thực hiện tương tự Wireless LAN (2.4GHZ)

5. Đổi lớp mạng

vào LAN >> General Setup, chọn LAN1 nhấn Details page

 • IP Address: Đổi lớp mạng khác, không trùng lớp mạng chính (ví dụ: 192.168.111.1)
 • Subnet Mask: Điền Subnet mask lớp mạng /24
 • Chọn Enable Server để bật cấp phát DHCP cho các máy con
 • Start IP Address: điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.111.10)
 • IP Pool Counts: điền số IP sẽ cấp (ví dụ 200)
 • Gateway IP: điền IP bên mục IP Address ở trên (192.168.111.1)
 • Lease time: Điền thời gian cấp DHCP (tính theo giây). mặc định là 86400s (1 ngày)
 • DNS Server IP Address: điền DNS cấp cho máy con tại Primary IP Address và Seccondary IP Address (ví dụ 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
 • Nhấn OK

 • Nhấn OK để Reboot lại thiết bị khi có yêu cầu

6. Đăng nhập lại thiết bị với IP vừa đổi. (192.1678.111.1)

7. Câu hình WAN

Vào WAN >> Internet Access, chọn WAN sẽ đấu nối với router nhà mạng>>chọn Mode “Static or Dynamic IP >> nhấn Details Page (ví dụ WAN1)

 • Check enable
 • Chọn Obtain an IP address Automatically  để router tự nhận IP từ router chính
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK để Reboot thiết bị khi có yêu cầu

8. Nối hệ thống như sơ đồ

9. TroubleShoot

a. Không thể đăng nhập vào thiết bị

 • Kiểm tra máy tính nối vào port LAN trên router Vigor
 • Nhấn giữ nút reset cứng trên thiết bị 10 giây, chờ thiết bị reset.
 • Nếu vẫn không được, thực hiện phục hồi firmware cho thiết bị theo hướng dẫn http://phuchoi.anphat.vn

b. Client không thấy được sóng Wi-Fi

 • Wifi tầng số 5GHz chỉ có những thiết bị hổ trợ sóng 5G mới có thể thấy được.
 • Kiểm tra cấu hình sóng wireless
  • Phải Check enable Wireless LAN
  • Không check vào Hide SSID