1. Cấu hình Bind Ip to MAC

1. Vào LAN >> Bind IP to MAC, chọn mode Enable >> nhấn Apply

 

2. Thêm thiết bị vào danh sách IP-MAC Bind Table. Bảng ARP table liệt kê các thiết bị đang kết nối vào router và IP hiện tại của các thiết bị đó. Bạn có thể thêm địa chỉ MAC address từ bảng ARP table bằng cách chọn thiết bị sau đó nhấn Move.

 

 

Hoặc nhấn ADD trong bảng the Bind Table và thêm thủ công các cặp IP address và  MAC address.

 

 

3. Cuối cùng, nhấn Apply để áp dụng cấu hình

 

  1. Strict Mode

  • Khi tính năng Bind-IP-to MAC hoạt động ở chế độ “normal”,  một thiết bị trong danh sách Bind Table sẽ nhận được IP đã đăng kí khi xin DHCP động từ router. Với những thiết bị không có trong danh sách, nó sẽ nhận IP ngẫu nhiên (không nằm trong danh sách) trong dãy IP Pool. 

  • Tuy nhiên nếu bạn kích hoạt  Strict Mode, thì chỉ những thiết bị có trong the Bind Table mới được phép truy cập mạng.Và router sẽ chặn các truy cập của các thiết bị không nằm trong danh sách. 

 

*Lưu ý: Trước khi thực hiện cần backup cấu hình hiện tại, vì một khi chọn strict bind mà chưa có danh thiết bị nào trong danh sách Bind Table thì sẽ không vào được router. Phải reset default và mất hết cấu hình

Thực hiện như mode Enable, thêm tất cả các thiết bị vào bảng Bind Table

Để cấu hình Strict Bind, cần chọn "Strict Bind", và chọn sẽ LAN áp dụng (ví dụ LAN1) >> nhấp Apply