1. vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup,

Certificate: chọn "None

- Điền password IPsec XAuth 2 lần tại XAuth User Pre-Shared Key

- IPSec Security: Chọn Basic

Nhấn OK 

2. Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, Chọn Index bất kì

 • Check Enable this account
 • Điền Username và Password VPN
 • Allowed Dial-In Type, chọn IPsec, check IPsec XAuth

​B. Trên thiết bị IOS

Cách 1: sử phần phần mềm Smart Monitor

 1. Cài đặt chương trình Smart VPN
 2. Khởi động  Smart VPN client và tạo profile như bên dưới
 • Type chọn "IPsec Xauth"
 • Đặt tên Profile
 • Server: Điền IP WAN router hoặc tên miền
 • Điền Account và Password VPN đã khai báo trên router
 • Secret: điền key xác thực IPsec Xauth
 • Nhấn Save

 1.  Chọn Profile VPN đã tạo, Enable chọn ON.


Cách 2: dùng VPN bằng định của IPHONE

 1. Vào Setting>>General>> VPN, nhấn Add VPN configuration

 1. Nhấn Type để chọn giao thức mã hóa

 1. Chọn giao thức IPSec >> nhấn Back

 1. Cấu hình thông tin VPN như sau:
  • Description đặt tên profile VPN (ví dụ Congty)
  • Server điền tên miền hoặc tên miền công công ty
  • Account/ password điền thông tin account vpn đã cấu hình trên router
  • Secret điền XAuth User Pre-Shared Key đã cấu hình trên router
  • Nhấn Done

 1. Nhấn Connect để kết nối VPN

 1. Status báo trạng thái Connected là đã kết nối thành công