Bước 1: Gắn sim vào thiết bị

Bước 2: Mặc định thiết bi sử dụng Anten trong

Bước 3: Cấp nguồn cho thiết bị

Bước 4: Kết nối Wi-Fi “APTEK-L1200G -2.4G” / hoặc “APTEK-L1200G-5G” với password “12345678” hoặc nối dây mạng từ máy tính vào L1200G

Mặc định thiết bị sẽ tự động nhận và kết nối mạng 3G/4G, như vậy là bạn đã có thể truy cập Internet.

Bước 5: Cấu hình Tên/ mật khẩu Wi-Fi

Đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.100.1 , password mặc định admin

Vào Wireless >> WiFi

  • Tại 2.4G Wireless Settings
  • WiFi Name (SSID): Đặt tên sóng Wi-Fi
  • WiFi Password: Điền mật khẩu sóng Wi-Fi (ít nhât 8 kí tự, bỏ trống nếu sóng Wi-Fi không sử dụng Password)

 

  • Tại 5G Wireless Settings, cấu hình tương tự (có thể cùng tên hoặc khác tên WiFi)

  • Nhấn Apply