Có hai cách để router trở về thông số lúc xuất xưởng :

1 : Bằng phần mềm
Thông qua Router Web Configurator > Reboot System và chọn mục factory default.

5 1

2 : Bằng phần cứng
Nhấn nút reset phía sau router và giữ hơn 5 giây. Khi đèn ACT nhấp nháy liên tục, vui lòng thả ra. Sau đó router sẽ khởi động với cấu hình mặc định khi xuất xưởng, bao gồm địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1.