Telnet là một lệnh cũ của DOS vẫn được hỗ trợ từ Windows, nhưng không có giao diện đồ họa. Từ menu Start của Windows, chọn " Run... " và nhập vào "telnet 192.168.1.1" (như hình bên dưới) và bấm OK.

Một cửa sổ dòng lệnh sẽ mở ra, và bạn sẽ được hỏi về mật mã đăng nhập. Nếu bạn có cài mật mã Administrator của router, hãy gõ vào, nếu không có mật mã chỉ cần gõ [ Enter ], và màn hình thông bào sẽ hiển thị lên.

Bạn có thể sử dụng dấu chấm hỏi để xen những lệnh cho phép hay cú pháp đúng của một lệnh.Khi hoàn tất bạn gõ lênh " quit " để đóng cửa sổ telnet.