Vui lòng nâng cấp router lại một lần nữa.

Nếu tiện ích dùng để nâng cấp firmware không thể thực thi đúng, thông điệp "timed-out" có thể hiện ra. Xin hãy theo những thủ tục sau để cho phép TFTP server và tiến hành nâng cấp firmware.

1. Ngắt dây điện của router Vigor.

2. Nhấn nút "Factory Reset" và giữ nó.

3. Gắn dây điện trở lại (trong lúc giữ nút Reset).

4. Tại vùng trạng thái của router trong chế độ boot-loader. Cả hai đèn ACT và LINK (phía trước router) sẽ nhấp nháy đồng thời.

5. Sử dụng tiện ích nâng cấp firmware để nâng cấp.