Trước hết, chắc rằng thư mục đã được chia xẻ trong máy tính khác bởi vì một số thư mục trong MS-Windows không thể nhìn thấy trong mạng nội bộ trừ khi folders hay printers đã được chia xẻ.

Nếu máy tính đích nằm trong cùng một mạng LAN, ví dụ như là chúng được kết nối đến những cổng LAN trong cùng một router Vigor.

1. Hãy chắc rằng bạn đã cài đặt "Client for Microsoft Networks" và "File and Printer sharing for Microsoft Networks" trên tất cả các máy tính của bạn.

2. Hãy chắc rằng bạn đã đóng tất cả những tường lửa cho tất cả máy tính.

3. Trong "Network Neighborhood", mở chức năng dò tìm máy tính sử dụng địa chỉ IP thay vì duyệt nó trong network neighborhood.

4. Telnet vào trong router của bạn để xem liệu có lệnh "mngt defenseworm on/off ". Chức năng này sử dụng để ngăn chặn tấn công và mặc định nó khoá TCP 1.5,137,138,139,445. Xin dùng lệnh " mngt defenseworm off " để tắt nó đi.

Nếu máy tính đích nằm trong mạng LAN ở xa thông qua ISDN hay VPN, tuỳ bạn có thể làm theo ba giải pháp sau.

1. Hãy chắc rằng bạn đã cài đặt "Client for Microsoft Networks" và "File and Printer sharing for Microsoft Networks" trên tất cả các máy tính của bạn.

2. Hãy chắc rằng bạn có cho phép "NetBIOS over TCP/UDP " trên tất cả máy tính và đóng tất cả các tường lửa.

3. Telnet vào trong router của bạn để xem liệu có lệnh "mngt defenseworm on/off ". Chức năng này sử dụng để ngăn chặn tấn công mạng và mặc định nó khoá TCP 1.5,137,138,139,445. Xin dùng lệnh " mngt defenseworm off " để tắt nó đi.

22 1

4. Trong "Network Neighborhood", mở chức năng dò tìm máy tính sử dụng địa chỉ IP thay vì duyệt nó trong network neighborhood.

5. Thay đổi nội dung Imhosts :
-› Tìm kiếm tập tin " Imhosts.sam " trong máy tính của bạn.
-› Đổi tên " Imhosts.sam " thành "Imhosts" (không có phần mở rộng).
-› Xem ví dụ trong tập tin Imhosts để thêm dòng tương tự như thế này "192.168.5.38 DrayTek ", giá trị thực tùy theo mạng của bạn.

6. Bởi vì sử dụng NetBIOS xuyên qua VPN không tin cậy và rất chậm. Để ngăn ngừa điều này, chúng tôi khuyên bạn thiết lập WINS server. Để biết cách thiết lập một WINS server vui lòng tham khảo thông tin trên Microsoft Website.