1. Backup cấu hình thiết bị

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/drayos-huong-dan-backup-va-restore-cau-hinh

  1. Đổi mật khẩu đăng nhập

Vào system Maintenane >> Administrator Password

  • Old Password: điền mật khẩu cũ
  • New Password/ Confirm Password: điền mật khẩu mới (Nên đặt mật khẩu phức tạp gồm có chữ, số, viết hoa, kí tự đặc biệt )
  • Nhấn OK