1. Bật DoS

Vào Firewall >> Defense Setup

  • Check enable DoS Defecnse
  • Chọn Select ALL
  • Bỏ check Enable UDP Flood Defense
  • Nhấn OK

  1. Chặn IP nghi ngờ DoS

Vào Firewall >> Defense Setup, chọn White/Black list option

Tại IPv4 Black List, điền IP nghi ngờ DoS thiết bị>> nhấn ADD