1.Có hai cách để khóa MSN Messenger.

    Thứ nhất là khóa cổng 1863 TCP và cổng 443 TCP.

 

Cách khác là khóa MSN đăng nhập vào địa chỉ IP của máy chủ nếu cổng 443 TCP sử dụng giao thức https để kết nối.

Máy chủ đang nhập vào MSN Messenger là messenger.hotmail.com có địa chỉ là 207.46.104.20. 

 

Nếu bạn sử dụng MSN Messenger 7.0, vui lòng khóa thêm địa chỉ IP 207.46.110.249.

Khi máy khách bị lỗi đang nhập vào máy chủ, nó sẽ liên lạc tới địa chỉ 207.46.110.249 (gateway.messenger.hotmail.com) và địa chỉ IP 207.46.110.249 sẽ liên lạc đến IP máy chủ đăng nhập khác.

 

Nếu khóa IP 207.46.104.20 và 207.46.110.249 không tác dụng, vui lòng thử "bắt" các gói tin để kiểm tra địa chỉ IP của máy chủ đang nhập và sau đó khóa nó lại.

Bạn có thể tham khảo cách thức "bắt" gói tin How do I capture Vigor router's LAN packets for DrayTek support engineer's analysis?


2. Nếu bạn muốn khóa Web MSN messenger, vui lòng thiết lập để khóa địa chỉ 65.54.179.198

 

3. Nếu bạn muốn khóa tin nhắn ICQ, vui lòng khóa địa chỉ 64.12.161.185