Hệ thống Filter nằm trong router Vigor bao gồm Filter Sets và Filter Rules. Có 12 Filter Sets trong Data Filter System, và 7 Filter rules trong Filter Set.

Mỗi mục của Filter System được xác định bằng tùy chọn Start Filter Set trong General Setup:

Khi một gói tin ra hoặc vào được định tuyến WAN, đòi hỏi rằng liên kết WAN của router hoạt động và Start Filter Set thiết lập ở Set 2, thì trước tiên gói tin sẽ đi xuyên qua Filter Set 2.

Như chúng ta biết, có 7 Filter rules trong Filter Set 2 được đánh dấu 1,2,3....7. Gói tin sẽ xuyên qua chúng lần lượt từng cái.

Nếu địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của gói tin khớp với địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của một trong những luật đã cấu hình trong Filter rules và 'Pass or Block option' thiết lập là cho qua (Pass) hay khóa lập tức (Block immediately), tiến trình lọc sẽ dừng lại và gói tin sẽ được chuyển đi hay khóa lại.

Nếu địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của gói tin khớp với một trong những thiết lập của Filter rules và 'Pass or Block option' thiết lập là 'Pass or Block if no further match', gói tin sẽ tiếp tục đi qua những Filter rules còn lại, nếu không có luật nào khớp, gói tin sẽ được chuyển đi hoặc khóa lại.

Nếu bạn muốn Filter rule được cấu hình trong Filter Set 3,4.....12 có hiệu lực, vui lòng sử dụng tùy chọn Next Filter Set để liên kết đến những Filter sets lại với nhau:

 


Tùy chọn 'Branch to Other Filter Set' trong Filter rule sẽ tạo tiến trình kiểm tra nhảy trực tiếp đến Filter Set đã được chỉ ra :

 


Ví dụ nè, Nếu 'Branch to Other Filter Set' thiết lập là Set 10 trong luật 2 của Filter Set 2, gói tin sẽ không kiểm tra luật 3,4...7 của Filter Set 2 nhưng luật 1,2,3...7 thì trong Filter Set 10.