Bước 1: Firewall-> Genaral Setup-> Enable mục Data filterStart Filter Set chọn Set#2

 

 


Bước 2: Firewall-> Filter Setup-> Data Filter

 

 

Bước 3: Firewall-> Filter Setup-> Data Filter, vào Filter Set 2. Tạo Rule Block all để chặn toàn bộ ra Internet 

 

 

Bước 4: Firewall-> Filter Setup-> Data Filter, vào Filter Set 3. Tạo Rule Pass để cho phép máy tính ra Internet 

 

 

Ví dụ ở đây chúng tôi để source là 192.168.10.2 và subnet là /29( mượn 3 bit nên số host sẽ = 23-1). Có nghĩa là sẽ cho phép các máy tính từ 192.168.10.1->192.168.10.7 ra Internet

 

Như vậy dãy của máy tính sẽ quy định theo subnet mà chúng ta chia.