Bước 1:Bước 2:

 Bước 3:

 Bước 4: để chặn máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.10 không cho truy cập Internet.

 

Subnet mask 255.255.255.255/32 có nghĩa là chỉ có IP 192.168.1.10 được set vao rule này. Trường hợp muốn chặn 1 dãy máy từ 192.168.1.1->192.168.1.7 thì để source là 192.168.1.1 subnet mask là 255.255.255.248/29. Chúc thành công !!!