Nếu bạn sử dụng máy chủ DHCP trên router, bạn có thể đặt trước 10 chỗ cho 10 máy khách luôn có được IP nào đó. Bạn có thể làm được điều này từ việc telnet vào router với cú pháp sau : 

srv dhcp fixip add ‹IP Address› ‹MAC Address› ‹Host ID›.

Bạn có thể xem ví dụ bên dưới.

1. Vào "DOS command prompt" và gõ lệnh "ipconfig /all" để tìm cả hai địa chỉ MAC và Host ID.

2. Telnet vào router của bạn và gõ lệnh "srv dhcp fixip add ‹IP Address› ‹MAC Address› ‹HostID›, như mô tả trong hình bên dưới.

 

 


3. Vào "DOS command prompt " và gõ lệnh sau " ipconfig /release " và "ipconfig /renew". Bây giờ mày tính sẽ luôn nhận được địa chỉ 192.168.29.12.

Bạn cũng có thể xóa địa chỉ IP DHCP cố định được gán bằng lệnh del, ví dụ: srv dhcp fixip del 192.168.1.12. Lệnh 'clr' sẽ xóa tất cả các thiết lập.