DrayOS là hệ điều hành được phát triển và sử dụng cho thiết bị router DrayTek.
Bao gồm các model:

- Vigor2133n

- Vigor2912 Series

- Vigor2915 Series

- Vigor2925 Series

- Vigor2926 Series

- Vigor3220

- Vigor2952 Series

- Vigor3910