Khi sử dụng NAT, bạn chỉ có một địa chỉ IP công cộng (IP WAN). Điều này có nghĩa rằng dữ liệu đi vào dữ liệu mà không đáp ứng từ một yêu cầu bên ngoài từ một máy khách cục bộ sẽ không biết nó đi đâu. Port forwarding thường sử dụng để chuyển việc lưu thông trên những cổng đặc biệt sang những máy bên trong được chỉ định. Tuy nhiên những giao thức khác không phải là thứ duy nhất để lựa chọn máy khách nội bộ được chuyển dữ liệu đến Trong tình huống như thế này, Vigor có một khả năng gọi là DMZ. Trong thiết lập DMZ, bạn cần chỉ ra một máy khách nội bộ (địa chỉ IP cục bộ) để tất cả những dữ liệu trên tất cả các giao thức sẽ được chuyển đến nó.