Ví dụ ISP của chúng ta là 210.243.151.176/29

210.243.151.177 ISP Gateway
210.243.151.178 Giao tiếp WAN của router Vigor
210.243.151.179 dùng cho Multi-NAT
210.243.151.180 dùng cho Multi-NAT


a) Thêm địa chỉ 210.243.151.179, 210.243.151.180 vào trong IP Alias của Internet Access.

b) Vì thế chúng ta có thể thấy nhiều địa chỉ IP trong mục NAT Setup/DMZ hay Open Ports.