Bởi vì thiết lập trên Windows2000 tương tự như trên Windows XP, chúng tôi lấy WindowsXP để làm ví dụ.

1. [Start] -› [Settings] -› [Control Panel] -› [Printers] -› [Add Printer], vui lòng chọn "Next" -› đánh dấu chọn "Local Printer" -› "Next".

2. Chọn "Create a new port" -› "Standard TCP/IP" -› "Next" -› "Next".

 

3. Trong mục "Printer Name or IP Address" -› nhập vào địa chỉ IP LAN của Router Vigor.
     Trong mục Port Name, bạnc có thể để mặc định hoặc nhập vào một tên khác.
     Và nhấn "Next".

 

4. Chọn "Standard : Generic Network Card" -› "Next" -›"Finish".

 

 

5. Một khi bạn đã nhấn "Finish"' như trên, cửa sổ printer Wizard sẽ gợi ý cho bạn thiết lập chi tiết về máy in thật để kiểm tra trình điều khiển có đúng đã được nạp vào máy tính 

6. Ở giai đoạn cuối, bạn cần quay trở lại Control Panel Control Panel -› Printers và sửa thuộc tính của máy in mới mà bạn đã thêm :

 

7. Chọn "LPR" trong mục Protocol, gõ p1 ( number 1 ) như là Queue Name -› "OK".

 


8. Và cuối cùng, bạn đã có thể sử dụng máy in thông qua Router Vigor.

Ghi chú : để khởi động router và máy in, vui lòng làm theo trình tự : 

     -› Tắt Router.

     -› Tắt máy in.

     -› Mở máy in.

     -› Sau cùng mở Router.