Bởi vì thiết lập trên Windows98 tương tự như trên WindowsMe, chúng tôi lấy Windows98 làm ví dụ.

1. Cài đặt công cụ mới nhất cho router Vigor cho Windows98/ME lên máy tính. Khởi động lại router.

2. Chạy tiện ích LPR từ [Start] -›[ Programs] -›[ Router Tools] -›[ DrayTek LRP].

3. Chọn "Search Routers" để định vị router (bằng địa chỉ IP) sau đó chọn nó và nhấn nút "Install/Modify".

 

4. Tiếp theo bạn cần vào [Start] -› [Settings] -› [Control Panel] -› [Printers] -› [Add Printer] và theo hướng dẫn của Wizard để thêm vào máy in :

 

 

5. Chọn lọai máy in -› "Next" -› đánh dấu "LPR Port Local Port" -› "Next" -› "Next" -› "Finish".

 


6. Và cuối cùng, bạn đã có thể sử dụng máy in thông qua Router Vigor.

Ghi chú : để khởi động router và máy in, vui lòng làm theo trình tự : 

     -› Tắt Router.

     -› Tắt máy in.

     -› Mở máy in.

     -› Sau cùng mở Router.