Quality of Service ( QoS ) được biết như là khả năng truyền dữ liệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp băng thông cho những ứng dụng truyền thông đa phương tiện thời gian thực.

Chức năng QoS Draytek cho phép người dùng điều khiển được sự lưu thông thông qua cổng hay máy chủ. Sự lưu thông xuyên qua router sẽ được phân loại vào trong bốn lớp truyền thông. Mỗi lớp có độ ưu tiên riêng, tỷ lệ băng thông còn lại và người dùng có thể khai báo lớp đầu tiên cho yêu cầu của họ. Ví dụ để độ ưu tiên cao hơn cho một số ứng dụng độ trễ thấp để phần băng thông còn lại sử dụng âm thanh và cứ thế.