Mặc định DrayTek để sẵn độ ưu tiên cao cho sự lưu thông VoIP nằm trong Vigor. Do đó, chúng tôi khuyên khách hàng nên giữ như thế để đảm bảo chất lượng cuộc gọi VoIP.